SUMITOMO


 

کاتالوگ جرثقیل های SUMITOMO را می توانید از جدول زیر دریافت نمایید :
 

1 جرثقیل SUMITOMO CT1000 دانلود جداول باربرداری
2 جرثقیل SUMITOMO CT2000 دانلود جداول باربرداری
3 جرثقیل SUMITOMO CT15000 دانلود جداول باربرداری
4 جرثقیل SUMITOMO LS118 دانلود جداول باربرداری
5 جرثقیل SUMITOMO LS138 دانلود جداول باربرداری
6 جرثقیل SUMITOMO LS238 دانلود جداول باربرداری
7 جرثقیل SUMITOMO LS248 دانلود جداول باربرداری
8 جرثقیل SUMITOMO LS368 دانلود جداول باربرداری
9 جرثقیل SUMITOMO SA1100 دانلود جداول باربرداری
10 جرثقیل SUMITOMO SC1500 دانلود جداول باربرداری
11 جرثقیل SUMITOMO LR1650 دانلود جداول باربرداری
12 جرثقیل SUMITOMO SC3500 دانلود جداول باربرداری
13 جرثقیل SUMITOMO SCX2500 دانلود جداول باربرداری
14 جرثقیل SUMITOMO SCX6500 دانلود جداول باربرداری
15 جرثقیل SUMITOMO ST3600 دانلود جداول باربرداری