TADANO


 

کاتالوگ جرثقیل های TADANO را می توانید از جدول زیر دریافت نمایید :
 

1 جرثقیل TADANO GRX600EX دانلود جداول باربرداری
2 جرثقیل TADANO TG1200-M دانلود جداول باربرداری
3 جرثقیل TADANO TG500E دانلود جداول باربرداری
4 جرثقیل TADANO TG1600 دانلود جداول باربرداری
5 جرثقیل TADANO TG3600 دانلود جداول باربرداری
6 جرثقیل TADANO TR200 دانلود جداول باربرداری
7 جرثقیل TADANO TR250 دانلود جداول باربرداری
8 جرثقیل TADANO TR600XL دانلود جداول باربرداری